Cách nay khoảng 2.000 năm, ở thành Na-xa-rét, một thị trấn nhỏ thuộc xứ Palestine, một người có tên là JESUS đã ra đời. Ngài là ai? Ngài có gì khác với các vĩ nhân, các giáo chủ trên đất xưa nay? Vâng chúng tôi xin bạn kiên nhẫn nán lại ít phút với chúng tôi, chúng tôi sẽ dùng Kinh Thánh, cố gắng giải đáp câu hỏi này cách ngắn gọn nhưng đầy đủ cho bạn.

1. Ngài là Đức Chúa Trời:

Kinh Thánh chép: “Trước khi sáng tạo vũ trụ đã có Ngôi Lời (Chúa Jesus) (Sách Phúc Âm Giăng 1:1). Ngôi Lời ‘Logos’ không những chỉ về lời nói lẫn ý tưởng nhưng cũng chỉ về nguyên lý tác động trong vũ trụ. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời (Sách Phúc Âm Giăng 1:2). Ngay từ ban đầu Ngài đã ở cùng Đức Chúa Trời. Tất cả đều được Ngài sáng tạo. Không gì hiện hữu mà không do Ngài.” (Sách Phúc Âm Giăng 1:3)“Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha.” (Sách Phúc Âm Giăng 1:14). Như vậy Chúa Jesus là chính Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo muôn loài vạn vật và sau đó chính Ngài đã “giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý.”

2. Ngài là Con Người hoàn hảo (vô tội):

Chúa Jesus quả thật là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đồng thời cũng là một con người hoàn hảo. Kinh Thánh chép: “Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã đính hôn cùng Giô-sép, nhưng trước khi hai người chung sống, thì Ma-ri đã thụ thai bởi Thánh Linh. Giô-sép, chồng hứa của nàng là người có tình nghĩa, người tuân giữ luật pháp của Chúa  và không muốn nàng bị bêu xấu, nên định âm thầm từ hôn. Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc mộng và bảo: ‘Này Giô-sép, con cháu Đa-vít, đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-su, vì Ngài sẽ cứu dân mình thoát khỏi tội lỗi.’ ” (Sách Phúc Âm Ma-thi-ơ 1:18-21). Trinh nữ Ma-ri đã hoài thai Chúa Jesus bởi Thánh Linh, nên Chúa Jesus không phải như mọi người chúng ta. Ngài có hai bản chất: bản chất thần thượng – vì Ngài là Đức Chúa Trời, và bản chất con người – vì Ngài là con người, do người nữ sinh ra. Nhìn bên ngoài, Ngài cũng là một con người giống như chúng ta, nhưng Ngài đến từ trời, không có bản chất tội nên Ngài đã sống một cuộc đời hoàn hảo, thánh khiết, công chính suốt ba mươi ba năm trên đất.

3. Sự chết của Ngài là để cứu chuộc nhân loại hư mất:

Sau đó Ngài đã bằng lòng chết trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời.” (Sách 2Cô-rin-tô 5:21)

Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta. Huống chi, bây giờ chúng ta đã được xưng công chính bởi huyết của Ngài thì nhờ Ngài chúng ta lại càng được cứu khỏi thịnh nộ là dường nào.” (Sách Rô-ma 5:8-9).

4. Là những tội nhân, tôi và bạn hãy đến với Ngài nhận lấy sự cứu rỗi:

Kinh Thánh chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.” (Sách Rô-ma 3:23) “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.” (Sách Rô-ma 6:23).

Bạn ơi, thay vì chịu hậu quả của tội lỗi là sự chết, bạn hãy nhận lấy tặng phẩm cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho bạn đó là sự sống đời đời cho linh hồn bạn. bạn hãy thưa với Chúa: “Chúa ơi, con là một tội nhân đáng phải chịu hư mất đời đời, nhưng con cám ơn Ngài vì Ngài đã chết thay con trên thập tự giá. Con xin tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của con. Xin Chúa ngự vào lòng con ngay giờ này, ô Chúa Jesus, A-mem!

Advertisements